pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
[{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u9ad8\u7ea7\u6548\u7387","uniqueID":"7000000000003503694","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-EFFICIENCY RATING"}],"sequence":"0","name":"\u6548\u7387\u8bc4\u7ea7","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000057759","displayable":true,"comparable":true,"identifier":"EFFICIENCY RATING","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004165925","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false}]
326-1641: 油水分离器
其他视图
  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u9ad8\u7ea7\u6548\u7387","uniqueID":"7000000000003503694","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-EFFICIENCY RATING"}],"sequence":"0","name":"\u6548\u7387\u8bc4\u7ea7","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000057759","displayable":true,"comparable":true,"identifier":"EFFICIENCY RATING","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004165925","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false}]

  326-1641: 油水分离器

  效率评级 : 高级效率
  此产品当前不可用。

  成功添加至购物车

  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u9ad8\u7ea7\u6548\u7387","uniqueID":"7000000000003503694","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-EFFICIENCY RATING"}],"sequence":"0","name":"\u6548\u7387\u8bc4\u7ea7","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000057759","displayable":true,"comparable":true,"identifier":"EFFICIENCY RATING","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004165925","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false}]

  您购物车中商品数量已达上限。请拆分订单或从购物车中删除一些商品以继续购买。

  WECHAT SHARE
  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u9ad8\u7ea7\u6548\u7387","uniqueID":"7000000000003503694","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-EFFICIENCY RATING"}],"sequence":"0","name":"\u6548\u7387\u8bc4\u7ea7","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000057759","displayable":true,"comparable":true,"identifier":"EFFICIENCY RATING","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004165925","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false}]
  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u9ad8\u7ea7\u6548\u7387","uniqueID":"7000000000003503694","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-EFFICIENCY RATING"}],"sequence":"0","name":"\u6548\u7387\u8bc4\u7ea7","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000057759","displayable":true,"comparable":true,"identifier":"EFFICIENCY RATING","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004165925","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"326-1641-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false}]

  加载中

  相关配件列表图

  输入设备序列号查看更详细的相关配件列表
  点击输入设备序列号
  没找到相关配件列表
  系统异常,请稍后再试!
 • 价格待定
  无现货
  暂无网上销售
 • 产品详情

  Cat® 高效油水分离器用于去除几乎所有自由水和 90% 的乳化水以及较小的污染物,同时有助于延长燃油滤清器和精密喷油器的使用寿命。请参阅测试结果。

  喷油器腐蚀会导致功率损失、燃油消耗增加,因此,选择更耐用的 Cat 油水分离器来保护喷油器至关重要。我们在自有工厂制造油水分离器,把控您所需的各零件质量,确保设备以最佳状态运行。

  它能够为您的业务延长正常工作时间并降低修理成本。

  特性:
  • 独特的滤清器介质提供卓越保护。
  • 亚克力珠可防止聚束
  • 螺旋粗纱可提高褶皱稳定性并最大限度提高纳污能力
  • 尼龙中心管可防止金属污染
  • 模制端盖可防止泄漏