pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
[{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u954d\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8be5\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\uff0c\u8fd8\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004407029","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"322-3154-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true}]
322-3154: 发动机机油滤清器
其他视图
  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u954d\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8be5\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\uff0c\u8fd8\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004407029","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"322-3154-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true}]

  322-3154: 发动机机油滤清器

  此产品当前不可用。

  成功添加至购物车

  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u954d\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8be5\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\uff0c\u8fd8\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004407029","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"322-3154-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true}]

  您购物车中商品数量已达上限。请拆分订单或从购物车中删除一些商品以继续购买。

  WECHAT SHARE
  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u954d\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8be5\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\uff0c\u8fd8\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004407029","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"322-3154-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true}]
  pdp_brochureSkillLevel:, pdp_brochureAverageRepairTime:, pdp_brochureLink:, pdp_brochurePreviewPicture:, isSSOKits:
  [{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"\u6b64\u4ea7\u54c1\u53ef\u80fd\u4f1a\u4f7f\u60a8\u66b4\u9732\u4e8e\u5305\u62ec\u954d\u5316\u5408\u7269\u5728\u5185\u7684\u5316\u5b66\u7269\u8d28\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8be5\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\uff0c\u8fd8\u5305\u62ec\u94c5\u548c\u94c5\u5316\u5408\u7269\uff0c\u52a0\u5229\u798f\u5c3c\u4e9a\u5dde\u5df2\u77e5\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u4f1a\u5bfc\u81f4\u764c\u75c7\u3001\u51fa\u751f\u7f3a\u9677\u6216\u5176\u4ed6\u751f\u6b96\u4f24\u5bb3\u3002\u6709\u5173\u66f4\u591a\u4fe1\u606f\uff0c\u8bf7\u8bbf\u95ee www.P65Warnings.ca.gov","uniqueID":"7000000000004407029","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"322-3154-PROP65WARNING"}],"sequence":"0","name":"Prop65warning","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000076001","displayable":false,"comparable":true,"identifier":"PROP65WARNING","searchable":false,"facetable":false},{"storeDisplay":false,"values":[{"sequence":"0","value":"No","uniqueID":"7000000000005121502","unitOfMeasure":"","unitID":"","identifier":"No"}],"sequence":"0","name":"PickUp","associatedKeyword":"-","usage":"Descriptive","uniqueID":"7000000000000088002","displayable":true,"comparable":false,"identifier":"PickUp","searchable":true,"facetable":true}]

  加载中

  相关配件列表图

  输入设备序列号查看更详细的相关配件列表
  点击输入设备序列号
  没找到相关配件列表
  系统异常,请稍后再试!
 • 价格待定
  无现货
  暂无网上销售
 • 产品详情

  建议将 Cat® 标准效率发动机机油滤清器用于多种设备中的正常负荷过滤。滤清器滤芯有助于防止润滑系统受损,并确保设备以最佳状态运行。我们致力于确保设备的长期完整性,因此滤清器由生产您的 Cat 设备的同一家公司设计和制造。

  我们高度差异化的润滑剂滤清器采用玻璃纤维螺旋粗纱和亚克力珠,在油液流经滤清器介质时避免介质褶纸卷曲,确保捕获并阻拦污染物。仿造滤清器中的褶纸通常会卷曲,使污染物穿过滤清器介质进入“清洁”侧,导致额外的部件磨损。

  选择 Cat 原装滤清器可为您的设备提供出色保护并保障您的收益。

  特性:
  • 由 Caterpillar 设计,是润滑系统的集成部件
  • 仅 Caterpillar 提供
  • 没有谁比 Caterpillar 更了解 Cat 润滑系统